תקנון פעילות

קנון פעילות– א.ב. גלובל פוד (2008) בע”מ

א.ב. גלובל פוד (2008) בע”מ (להלן – “החברה”) מודיעה בזאת על עריכת פעילות לחברי עמוד הפייסבוק של “יוליוס מיינל קפה” בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק בלבד.

כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

הגדרות

 1. בתקנון זה –
  • “הזוכה” – משתתף אשר שיתף את פוסט הפעילות ונבחר על ידי צוות שופטים, והכל כמפורט בתקנון זה ובכפוף לתנאי הפעילות.
  • “פוסט הפעילות” – פוסט אשר יפורסם בעמוד הפייסבוק של “יוליוס מיינל קפה” אשר יכלול תמונה בעניין תחרות אוהבי קפה, כמפורט בתקנון זה ובמהלך תקופת הפעילות.
  • “חבר עמוד הפייסבוק” –  מי שסימן “אהבתי”\”Like”בעמוד הפייסבוק של “יוליוס מיינל קפה“.
  • “מועד תחילת הפעילות” – 03.17
  • “משתתף” – חבר עמוד הפייסבוק שעמד בתנאים המפורטים בסעיף 5 לתקנון.
  • “עורך הפעילות” או “החברה” –א.ב. גלובל פוד (2008) בע”מ.
 2. האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

פרשנות

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

תקופת הפעילות

 1. הפעילות תיערך בתקופה שבין תאריך פירסום הפוסט ועד היום המצויין בפוסט הפעילות. (להלן: “מועד סיום הפעילות“).

ההשתתפות בפעילות

 1. בפעילות יהיה זכאי להתחרות משתתף, כהגדרתו לעיל, אשר שיתף את פוסט הפעילות שפורסם בעמוד הפייסבוק של “יוליוס מיינל קפה“, בפרופיל (“ציר הזמן”) האישי שלו בפייסבוק.

הזוכה בפעילות

 1. הזוכה יבחר על ידי צוות שופטים אשר ימונו על ידי החברה. ההחלטה על זהות הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים.
 2. לאחר בחירת הזוכה, יפנה נציג מטעם החברה אל הזוכה לשם העברת הפרס לזוכה.

פרטיות

 1. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
 2. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
 3. ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של החברה, וכי הוא ישמש את החברה, בין היתר, לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא”ל, טלפון, מסרונים וכו’). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת info@meinl.co.il ו/או באופן אחר שיצוין במסגרת כל עדכון.
 4. ידוע למשתתף והוא מאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.

כללי

 1. החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.
 3. החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
 4. התנאים המפורטים בתקנון זה הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה ומימוש הזכייה הוא בכפוף לתנאי המימוש.
 5. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
 6. כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בעיר נתניה.
 7. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה.
אנא בחר את המוצר שלך

אנו משתמשים ב-Cookies שלנו ושל צדדים שלישיים למטרות אנליטיות וכדי להראות לכם פרסום הקשור להעדפותיכם על סמך הרגלי הגלישה והפרופיל שלכם.

דילוג לתוכן